Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie a oznámenia v zmysle § 19 až § 28 ZoOOÚ

Advokát JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková, so sídlom advokátskej kancelárie Plavisko 7A, 034 01 Ružomberok (ďalej aj „prevádzkovateľ„) v zmysle ustanovenia čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR„) a § 29 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoOOÚ„) poskytuje dotknutej osobe

INFORMÁCIE A OZNÁMENIA

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. „Priamo“, znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; „nepriamo“ znamená pomocou kombinácie ďalších informácií. Medzi osobné údaje patria najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, titul, podpis, pohlavie, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia či rodné číslo .

Osobe, ktorá poskytla súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej aj „dotknutá osoba„), v zmysle ustanovení čl. 13 až čl. 22 GDPR a § 19 až § 28 ZoOOÚ prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce informácie a oznámenia:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Advokát JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková, so sídlom advokátskej kancelárie Plavisko 7A, 034 01 Ružomberok ,tel.:0950 424 257 , e-mail.: advokat@bradiakmihokova.sk .

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom poskytovania právnych služieb .

Právny základ spracúvania je obsiahnutý v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov sú zamestnanci prevádzkovateľa.

Do kategórie dotknutých osobných údajov môžu patriť údaje fyzickej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, rodné číslo, tel. č. a údaje právnickej osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH , tel. č.

Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií.

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu určitú, a to do dvoch rokov ..

Dotknutá osoba môže požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (čl. 15 GDPR a § 21 ZoOOÚ). Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávne uvedených osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 ZoOOÚ), vymazanie (čl. 17 GDPR a § 23 ZoOOÚ) alebo obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR a § 24 ZoOOÚ), alebo právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR a § 27 ZoOOÚ), ako aj právo na presnosť údajov (čl. 20 GDPR a § 26 ZoOOÚ).

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje nie sú spracovávané automatizovaným rozhodovaním, nepoužívajú sa na účely priameho marketingu, ani sa neprofilujú v zmysle čl. 22 GDPR a § 28 ZoOOÚ.

V zmysle čl. 34 GDPR a § 41 ZoOOÚ v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Oznámenie dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie,

prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky,

by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.¨

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.bradiakmihokova.sk/ .

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak použijete kontaktný formulár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku , uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

COOKIE BAR

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookie umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookie môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Ostatné cookie ako sú marketingové,analytické a iné my nevyužívame vôbec ale aj tak ich môžete upraviť v ,, Nastavenie Cookie´´.