Preskočiť na obsah

Vitajte

Advokátska kancelária – JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková, advokát

Sme slobodní v rozhodovaní, rovní v právach.

Advokátska kancelária ponúka klientom komplexné právne poradenstvo, zastupovanie pred súdmi v sporovej i nesporovej agende, koncipovanie občianskoprávnych a obchodnoprávnych zmlúv, analýzu zmluvnej dokumentácie, vyhodnotenie rizík, navrhovanie riešení a postupov, právne analýzy, stanoviská a mimosúdne riešenia sporov.

Pôsobíme v týchto oblastiach

Občianske právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv – kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o prevode nehnuteľností, zmluva o zriadení vecného bremena, zámenná zmluva, vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (návrhy pripravujeme v papierovej i v elektronickej podobe, pri elektronických podaniach sú poplatky na kataster o 50 % nižšie), zmluva o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o dielo, nájomná zmluva, zmluva o krátkodobom nájme bytu, zmluva o pôžičke, a i.
 • právne analýzy a stanoviská, navrhovanie možností a postupov
 • ochrana osobnosti
 • ochrana podielových spoluvlastníkov, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • ochrana a konanie manželov pri správe spoločného majetku (majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
 • vymáhanie plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia, dohoda o urovnaní a i.

Obchodné právo

 • koncipovanie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv – kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o spolupráci, a i.
 • zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie návrhov a podaní na obchodný register, príp. iný príslušný orgán
 • výzva na zaplatenie neuhradenej pohľadávky, vrátane iniciovania súdneho konania
Obchodné právo Založenie spoločnosti

Rodinné právo

 • návrh na rozvod (vrátane zastupovania v konaní pred súdom)
 • bezpodielového spoluvlastníctvo manželov, možnosti jeho zrušenia/zúženia/rozšírenia, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • úprava starostlivosti o dieťa (zníženie/zvýšenie výživného, osobná/náhradná/striedavá starostlivosť o dieťa, úprava otázok, na ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť, a ďalšie)

Pracovné právo

 • vypracovanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv a inej súvisiacej dokumentácie – pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, dohoda o sporných nárokoch, a ďalšie
 • neplatné skončenie pracovného pomeru a vymáhanie nárokov z neho
Právnik Pracovné právo

Správne právo

Napriek tomu, že správne právo je pomerne široké a každá jeho oblasť má osobité špecifiká, v praxi sa bežne stretávame s rôznymi zadaniami (a záujmami klientov) – od katastrálnych a stavebných konaní, cez vodoprávne konania až po registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok.

 • zastupovanie v konaní pred správnymi orgánmi – stavebné konanie, katastrálne konanie, daňové konanie, registrové konanie a i.)
 • návrh na vklad do katastra nehnuteľností – zabezpečujeme elektronicky, čo znamená, že proces je rýchlejší a pre klienta lacnejší (pri elektronických návrhoch sú katastrálne poplatky o 50 % nižšie)

Zastupovanie pred súdom

Civilné konanie – sporové veci a iné ako sporové veci

Skutkovo a právne zložité spory sú pre nás nielen výzvou, ale i potešením. Zastupujeme klientov nielen pri vymáhaní nárokov z občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov, ale obraňujeme aj ich práva a záujmy v civilnom sporovom konaní (príp. v správnom súdnictve).

 • vypracovanie žaloby a vyjadrení v konaní pred súdom (vrátane zastupovania),
 • vypracovanie odvolania, príp. dovolania na Najvyšší súd SR,
 • vypracovanie návrhov na neodkladné, príp. zabezpečovacie opatrenia (vrátane zastupovania v nadväzujúcom konaní),
 • príprava návrhov na vydanie platobných rozkazov (vrátane upomínacieho konania) a zastupovanie v nadväzujúcom konaní,
 • podávanie návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní,
 • mimosúdne rokovania, a i.

Ďalšie oblasti

Spolupracujeme s advokátmi a právnikmi, ktorí sa špecializujú v oblasti práva duševného vlastníctva, konkurzného práva, trestného právo a práva verejného obstarávania.

Občianske právo Kúpna zmluva
Advokát Mihoková

JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková, advokát

Sme slobodní v rozhodovaní, rovní v právach.