Preskočiť na obsah

O nás

Logo Advokát Bradiak Mihoková

Sme slobodní v rozhodovaní, rovní v právach.

Naše motto: „Sme slobodní v rozhodovaní, rovní v právach.“ je nielen základným prvkom právnej kultúry, ale odzrkadľuje sa aj v našom prístupe ku klientovi a k práci – my Vám ponúkame možnosti v medziach zákona a Vy rozhodujete.

Advokácia je pre nás potešením.

Skutkovo a právne zložité spory sú pre nás nielen výzvou, ale i potešením. Radi Vám navrhneme možnosti ďalšieho postupu, vypracujeme zmluvu či podanie na súd, obhájime a ochránime Vaše práva.

Pri vypracovávaní jednotlivých zadaní kladieme dôraz na odbornosť, zrozumiteľnosťprehľadnosť tak, aby podanie bolo zrozumiteľné adresátovi, či už Vám alebo konajúcemu súdu.

Právnické vzdelanie

JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková vyštudovala odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne absolvovala štátne skúšky z občianskeho, trestného, správneho a finančného práva, a neskôr rigoróznu skúšku z finančného a daňového práva.

Počas štúdia na vysokej škole pôsobila v rôznych právnych profesiách (na exekútorskom úrade, v advokátskych kanceláriách, na ministerstve financií) a absolvovala mnoho odborných prednášok.

Nakoľko právo je neustále dynamicky sa meniace odvetvie, svoje znalosti prehlbuje naďalej absolvovaním odborných prednášoka neustálym študovaním odbornej literatúry a judikatúry.

Právnická fakulta Univerzita Komenského

Advokátska prax

V štvrtom ročníku vysokej školy nastúpila na pozíciu právneho asistenta v advokátskej kancelárii Krechňák & Associates, s. r. o., kde následne vykonávala aj prax advokátskeho koncipienta. Pod vedením troch skúsených advokátov nadobudla mnoho skúseností nielen v oblasti sporovej agendy, občianskeho a obchodného práva, ale aj v oblasti správneho práva a správneho súdnictva. V tejto kancelárii nadobudla mimoriadne vzácne skúsenosti pri riešení zložitých a často aj medializovaných právnych prípadoch popredných slovenských osobností a obchodných spoločností

Poslednú časť svojej koncipientskej praxe pôsobila v Synergy Lawyers – advokátska kancelária, s. r. o., v ktorej sa okrem vyššie uvedených oblastí venovala aj nesporovej agende rodinnoprávnych vecí a zabezpečovala komplexnú agendu pri prevodoch nehnuteľností.

Po úspešnom zložení advokátskej skúšky bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej Advokátskej komory. Aktuálne pôsobí ako samostatný advokát v rodnom meste Ružomberok.

Právnik Bradiak Mihoko vá
Advokát Mihoková

Advokát JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková

Sme slobodní v rozhodovaní, rovní v právach.