Oblasti pôsobenia

Civilné konanie - sporové veci a iné ako sporové veci

Zastupujeme klientov nielen pri vymáhaní nárokov z občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov, ale obraňujeme aj ich práva a záujmy v civilnom sporovom konaní (príp. v správnom súdnictve). Skutkovo a právne zložité spory sú pre nás nielen výzvou, ale i potešením;

 • koncipovanie žalôb a vyjadrení v konaní pred súdmi (vrátane neodkladných a zabezpečovacích opatrení), 
 • koncipovanie návrhov na vydanie platobných rozkazov, 
 • podávanie návrhov na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní, 
 • koncipovanie návrhov na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov/ podielového spoluvlastníctva a zastupovanie v súdnom konaní,
 • mimosúdne rokovania, a i.

Pracujeme aj s mimosporovou agendou. S porozumením postupujeme pri zastupovaní klienta v rodinnoprávnych veciach, obzvlášť citlivo vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom;

 • koncipovanie návrhov na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (úprava styku, výživné, správa majetku, neodkladné opatrenia, a i.), 
 • zastupovanie v dedičských konaniach,
 • podávaní návrhov a zastupovanie v konaniach vo veciach obchodného registra (konania o zápise údajov, zakladanie obchodných spoločností, konania o zosúladenie údajov, konania o zrušenie zápisu), a i.

Občianske právo

Klientovi ponúkame právne stanoviská, analýzu zmluvnej dokumentácie, vyhodnocovanie rizík, navrhovanie riešení a možností postupov. Pri vypracovávaní jednotlivých zadaní kladieme dôraz aj na zrozumiteľnosť a prehľadnosť tak, aby podanie bolo zrozumiteľné adresátovi.

 • koncipovanie a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv – kúpne zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností (vrátane návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, návrhy na vklad vieme pripraviť ako v papierovej tak i v elektronickej forme, pri ktorých je súdny poplatok polovičný), zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o dielo, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke a i.,
 • príprava dohôd o urovnaní,
 • právne analýzy a stanoviská, navrhovanie možností a postupov,
 • ochrana osobnosti, spoluvlastníkov, navrhovanie riešení a možností postupov,
 • vymáhanie plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia, a i.

Obchodné právo

Právnik Zakladateľská zmluva
 • koncipovanie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o spolupráci, a i.,
 • zakladanie obchodných spoločností, vypracovanie návrhov a podaní na obchodný register, príp. iný príslušný orgán,
 • právne analýzy a stanoviská, navrhovanie možností a postupov, a i.

Pracovné právo

Právnik Zákonník práce
 • koncipovanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv a inej súvisiacej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o sporných nárokoch, a i.),
 • zastupovanie pri vymáhaní nárokov z neplatne skončených pracovných pomerov, a i.

Správne právo

Napriek tomu, že správne právo je pomerne široké, a každá jeho oblasť má osobité špecifiká, v praxi sa bežne stretávame s rôznymi zadaniami (a záujmami klientov) – od katastrálnych a stavebných konaní, cez vodoprávne konania až po registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok.

 • zastupovanie v konaní pred správnymi orgánmi (stavebné konanie, katastrálne konanie, daňové konanie, registrové konania, priestupkové konania, a i.),
 • podávanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností (vrátane elektronických podaní, pri ktorých sú správne poplatky polovičné), a i.

Ďalšie oblasti

Spolupracujeme s advokátmi a právnikmi, ktorí sa špecializujú v oblasti práva duševného vlastníctva, konkurzného práva, trestného právo a verejného obstarávania.